dot dot
dot
dot
dot
dot
ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article

      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นี้ ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค. ได้รับการจัดสรรทุนประจำปี จากทางธนาคารออมสิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,700,000 บาท และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้

       **ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถคลิกที่ลิงก์ เพื่่อดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ และหากมีข้อซักถามสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 356 0105 ต่อ 225**
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559 article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกโครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2558 article
ประกาศ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน สมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2558 article
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2558 article
ประกาศ : ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 article
เลื่อนระยะเวลาการส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ปี 2557 article
ประกาศ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 article
ประกาศ: หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการออมเงิน article
ประกาศ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน โครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2557 article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2556 article
ประกาศผลรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี 2556 article
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 article
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 article
ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
ที่อยู่ :  เลขที่ 128/1  เขต : ดุสิต  แขวง : ดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10300
เบอร์โทร : 02-3560105     โทรสาร :  02-2824146
อีเมล : soonteacher@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tdc.go.th.