dot dot
dot
dot
dot
dot
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 article

                                                                    

ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

   ---------------------------------------------------               

           ตามที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีนโยบายที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนและสังคม

           บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการพิจารณาและเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือกปรากฏดังนี้
 

รางวัลระดับประเทศ

 

1. รางวัลประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 15 รางวัล

  ระดับปฐมวัย   

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางรุ่งนะภาพร  สีทะ                               จังหวัดบึงกาฬ    

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา                            จังหวัดราชบุรี

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมชม                         จังหวัดนครสวรรค์        

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางฝาตีม๊ะ หมื่นสัน                                  จังหวัดสตูล

  ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายกุศลวัฒน์   แก่นบุตร                           จังหวัดอำนาจเจริญ

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล                    จังหวัดกาญจนบุรี

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางประภา  รัตนพันธ์                                จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางสาววรวลัญช์ จตุกุล                             จังหวัดเชียงใหม่

  ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางฉวีรัตน์   วัฒนไชย                              จังหวัดชุมพร

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายณรงค์   แช่มประสิทธิ์                          จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสยามนต์  บุญชิต                                    จังหวัดศรีสะเกษ

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม                             จังหวัดพะเยา

  ระดับอุดมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       ดร.ไกรเดช   ไกรสกุล                               จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     ผศ.วันฤดี  สุขสงวน                                    จังหวัดปทุมธานี

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายยุรธร   จีนา                                       จังหวัดเชียงใหม่

 

2. รางวัลประเภทผู้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน  4  รางวัล 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสมควร  ดีรัศมี                                   จังหวัดสุโขทัย

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายอารีชน  สอนผึ้ง                                 จังหวัดเลย

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายวิรุณชัย  เอี่ยมสะอาด                          จังหวัดลพบุรี

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อมสำลีพันธ์                  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

3. รางวัลประเภทรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานเรียนรู้ที่ 4 และ 5 

จำนวน  4  รางวัล 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางเพ็ญศรี   สมบูรณ์วงศ์                         จังหวัดนครปฐม

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางมยุรา  พรมอ้วน                                 จังหวัดมหาสารคาม

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     ดร.อุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม                          จังหวัดชุมพร

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นายอุทัย   จิกยอง                                   จังหวัดลำพูน

 

 

รางวัลระดับจังหวัด

 

 ภาคเหนือ 

 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางกิตติอาภา กรณ์ใหม่                           จังหวัดเชียงใหม่

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายยุรธร จีนา                                       จังหวัดเชียงใหม่

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสาวพยุง  ไชยจวงศ์                            จังหวัดเชียงใหม่

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางวิรินดา  แสงปัน                                  จังหวัดเชียงใหม่

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางสาววรวลัญช์ จตุกุล                             จังหวัดเชียงใหม่

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางวีราภรณ์ กาใจ                                   จังหวัดเชียงใหม่ 

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายธงจักร อยรังสฤษษฎ์กุล                      จังหวัดเชียงใหม่       

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุข                         จังหวัดเชียงใหม่

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางอารุณี มัณรงค์                                   จังหวัดเชียงใหม่ 

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางกิตติอาภา กรณ์ใหม่                            จังหวัดเชียงใหม่ 

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางพิดาลิน อินต๊ะแก้ว                              จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 จังหวัดเชียงราย 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสมนึก จันทร์แดง                               จังหวัดเชียงราย

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายประสงค์ สิทธิ์วงค์                              จังหวัดเชียงราย 

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางวราภรณ์ รัตนศรีวิจิตร                          จังหวัดเชียงราย 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางจันทร์หอม วังมณี                                จังหวัดเชียงราย 

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางปทุมพร กิติศรี                                   จังหวัดเชียงราย 

   

 

 จังหวัดแพร่ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                         น.ส. แสงรวี คนศิลป์                              จังหวัดแพร่

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางคัทลียา กันกา                                  จังหวัดแพร่               

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายทวี วงค์พุฒ                                     จังหวัดแพร่

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางแสงเดือน วงค์ฬุฒ                             จังหวัดแพร่    

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

ระดับประถมศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาวเมธิณี อุทัศน์                               จังหวัดแพร่    

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุลล                  จังหวัดแพร่      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายชัยรัตน์ ตุ้ยดี                                     จังหวัดแพร่

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางอารยา สุขเสน                                    จังหวัดแพร่

 


 จังหวัดน่าน 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางปรานอม อินบรรเลง                            จังหวัดน่าน

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางปรานอม อินบรรเลง                            จังหวัดน่าน

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     น.ส.จุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันทกุล                   จังหวัดน่าน

 

 

 จังหวัดพะเยา 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายยงยุทธ โภชนา                                 จังหวัดพะเยา

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางศรีทอน อ่างเกียรติ                             จังหวัดพะเยา   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางอนัญญา สมฤทธิ์                                จังหวัดพะเยา

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

ระดับประถมศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายสมพล สุขศรี                                     จังหวัดพะเยา

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางนุชนารถ เมืองกรุง                              จังหวัดพะเยา  

ระดับมัธยมศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม                            จังหวัดพะเยา

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางประภาภรณ์  วงค์แพทย์                       จังหวัดพะเยา   

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายอรุณ ร่มแก้ว                                     จังหวัดพะเยา

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายนิคาม อินเตชะ                                  จังหวัดพะเยา 

 

 

 จังหวัดลำปาง 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายพศิน ทาฟู                                        จังหวัดลำปาง

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายวีระ ทองทาบวงศ์                                จังหวัดลำปาง   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายพจน์ ศุภพิธณ์                                    จังหวัดลำปาง   

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.      รางวัลชนะเลิศ                                         นายนิวัตน์ กิติคำ                                     จังหวัดลำปาง

2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางสุนันทา นนทมาลย์                             จังหวัดลำปาง   

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสมเจต์  ไปเร็ว                                  จังหวัดลำปาง   

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางศรัญศ  ทองทาบวงดี                          จังหวัดลำปาง   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายวสันต์  แสนตา                                 จังหวัดลำปาง 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางรมิดา ธณาธิปศิริสกุล                          จังหวัดลำปาง

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางปราณี สุบิน                                      จังหวัดลำปาง

 

 

 จังหวัดลำพูน 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางกรรณิการ์ มาบุญมี                             จังหวัดลำพูน

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจันทร์จิรา องค์คุณา                             จังหวัดลำพูน   

 ระดับมัธยม 

1.       
รางวัลชนะเลิศ                                        น.สภัคญาดา คงสมัย                               จังหวัดลำพูน   
   
2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      น.สณัฐภิฌา บุญมีนา                               จังหวัดลำพูน

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางสถาพร วังธิยอง                                จังหวัดลำพูน 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายอุทัย จิกยอง                                    จังหวัดลำพูน

  

 

 จังหวัดกำแพงเพชร 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางลัดดา  ดีพา                                      จังหวัดกำแพงเพชร

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์                        จังหวัดกำแพงเพชร       

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์                       จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 จังหวัดตาก 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        น.ส.มณฑิตา สืบเจ๊ก                               จังหวัดตาก

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายวินัย แดงพัด                                    จังหวัดตาก

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจินดา  เกษวงศ์รอด                            จังหวัดตาก

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางวิลาวรรณ ภู่ระย้า                               จังหวัดตาก 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายวินัย แดงพัด                                     จังหวัดตาก    

 

 

 จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางมณฑิชา แสนชุ่มชื่น                           จังหวัดนครสวรรค์

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางวรรณพร บัวเงิน                                 จังหวัดนครสวรรค์        

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางเกวลิณ ทนุโวหาร                               จังหวัดนครสวรรค์        

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางมาลี ดวงรัตน์                                    จังหวัดนครสวรรค์

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางเพ็ญพิมล สิทธิวรเกียรติ                       จังหวัดนครสวรรค์        

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     น.ส.เบญจวรรณ พุ่มพวง                            จังหวัดนครสวรรค์

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      น.ส.ธนันดา หนูโต                                   จังหวัดนครสวรรค์        

 

 

 จังหวัดสุโขทัย 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสมควร ดีรัศมี                                   จังหวัดสุโขทัย

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายทองหล่อ คล้ายแท้                             จังหวัดสุโขทัย   

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายอารีย์ วรรณชัย                                 จังหวัดสุโขทัย   

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายสิน นุ่มพรม                                     จังหวัดสุโขทัย

 

 

 จังหวัดพิจิตร 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉาง                    จังหวัดพิจิตร

 

 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสมศักดิ์ สุวิชัย                                  จังหวัดอุตรดิตถ์         

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายเทวินทร์ สอนเพ็ง                               จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางพัชรี ชูช่วย                                        จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายชัยศักดิ์  เกศามูล                               จังหวัดเพชรบูรณ์

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางมณฑกาพจน์  ธาราสุข                        จังหวัดเพชรบูรณ์

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางวิลัยภรณ์  ปิ่นทะวงศ์                           จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.        รางวัลชนะเลิศ                                       นางสุมาลี บัวบาง                                    จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.        รางวัลชนะเลิศ                                       น.ส.นีรบาท  สถิรากร                              จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 ภาคใต้ 


 จังหวัดระนอง 

 ประเภทสื่อทรอนิกส์

  ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางนาถฤดี แซ่ตัน                                   จังหวัดระนอง

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางดวงรัตน์ ชุมศรี                                   จังหวัดระนอง

 ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์                           จังหวัดระนอง

 

 

 จังหวัดภูเก็ต 

 ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายมนตรี  พรผล                                    จังหวัดภูเก็ต

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางดรรชนี  ชนะเสนา                               จังหวัดภูเก็ต

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางลำดวน  พรมแดน                               จังหวัดภูเก็ต

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางน้ำอ้อย  ชูช่วย                                   จังหวัดภูเก็ต 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจุรี  โก้สกุล                                       จังหวัดภูเก็ต        

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางลักษณา  ศุทธากรณ์                           จังหวัดภูเก็ต     

 

 

 จังหวัดสตูล 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายภิรมย์  พรุเพชรแก้ว                           จังหวัดสตูล

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายบุญช่วย  เรืองเดช                             จังหวัดสตูล      

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางฝาตีม๊ะ  หมีนสัน                                 จังหวัดสตูล       จังหวัดพังงา 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.        รางวัลชนะเลิศ                                       นางชลิตา  แสงทอง                                 จังหวัดพังงา

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.        รางวัลชนะเลิศ                                       นางสาวทิพยวรรณ  แซ่ขอ                         จังหวัดพังงา

 


 จังหวัดตรัง 

 ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางวัลยา  ไกรเทพ                                 จังหวัดตรัง

   2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางปราณี  จริงจิตร                                 จังหวัดตรัง

   3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสาวสมทรัพย์  พันธุวงศ์                       จังหวัดตรัง

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางเพ็ญใจ  ท่าห้อง                                 จังหวัดตรัง

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางธวัชชัย  มุสิกะชะนะ                            จังหวัดตรัง

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางอำพร  มณเฑียรสุภา                           จังหวัดตรัง

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางบุษราภรณ์  ศรีรักษา                          จังหวัดตรัง 

 

 

 จังหวัดยะลา 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายมานะ  ขวัญเชื้อ                                 จังหวัดยะลา              

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายอมาตย์  บิยายีตาเฮ                            จังหวัดยะลา              

 

 

 จังหวัดชุมพร 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางฉวีรัตน์  วัฒนไชย                              จังหวัดชุมพร

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางอรสา  แสงจันทร์                               จังหวัดชุมพร    

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       ดร.อุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม                          จังหวัดชุมพร    

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางเจริญตา  สุวรรณสว่าง                         จังหวัดชุมพร              

 

 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางนริสา  สุทธินันท์                                จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสุกัญญา สุวรรณรัตน์                          จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางอุษา  นารถไพรินทร์                          จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายวนิช  ครุฑธามาศ                             จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 ระดับอุดมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        ดร.ไกรเดส  ไกรสกุล                              จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางยินดี  ธรฤทธิ์                                    จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางนัดดา  งามไตรไร                               จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ                               จังหวัดนครศรีธรรมราช  

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางวัฒนา  ศิริพฤกษ์                                จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อมสำลีพันธ์                  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางจำเป็น  บรรจงช่วย                             จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางเสาวนีย์  ตรียุทธ                                จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นายรัตตพล  สุวรรณโชติ                          จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางประภา  รัตนพันธ์                               จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสาวทิพย์รัตน์  คงจันทร์                        จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายร่ม  เพ็ชรคงทอง                               จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางเยาวรัตน์  สุวนันท์วงศ์                        จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

 

 

 จังหวัดปัตตานี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาวโรมีนี  มะลีมิง                              จังหวัดปัตตานี

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางสาวสุดา  มาสิก                                 จังหวัดปัตตานี            

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางสาวรอฮีหมะ สือแม                            จังหวัดปัตตานี            

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาวปาตีเม๊าะ  อีแต                             จังหวัดปัตตานี                                         

 

 

 

 ภาคกลาง 

 

 กรุงเทพมหานคร 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายเอกรัช คุ้มผิวดำ                                 กรุงเทพมหานคร          

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายชัยวนันต์  แก่นดี                                กรุงเทพมหานคร          

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางปัทมา  เทศประเสริฐ                           กรุงเทพมหานคร

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายวรรณกวินท์  อริยฤทธิ์วิกุล                   กรุงเทพมหานคร          

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางสาวณัฐวิภา  เตชะโนบล                       กรุงเทพมหานคร          

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางจารุวรรณ ฉัตรถมโนกุล                       กรุงเทพมหานคร          

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายรัชต  เย็นตระกูล                                 กรุงเทพมหานคร          

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางอังคณา  ตติรัตน์                                 กรุงเทพมหานคร

 

 

 จังหวัดอยุธยา 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางลดาวรรณ อัตตะสาระ                          จังหวัดอยุธยา   

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางนันทวรรณ  ตั้งอารมณ์                         จังหวัดอยุธยา             

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสุธิดา  ทับทิมทอง                              จังหวัดอยุธยา             

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางพยุงศรี  กระจางวงศ์                           จังหวัดอยุธยา   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางมาลินี  ชมพูวิเศษ                              จังหวัดอยุธยา   

 

 

 จังหวัดลพบุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายวิรุณชัย เอี่ยมสะอาด                          จังหวัดลพบุรี

 

 


 จังหวัดกาญจนบุรี  

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางน้ำวน  ฝักบัว                                     จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิ์พิศาล                    จังหวัดกาญจนบุรี                  

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสุภัทรา  โชติเสถียร                            จังหวัดกาญจนบุรี                  

 

 

 

 จังหวัดนครปฐม 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        ว่าที่ร.ต.อธิวัฒน์  ไตรสิทธิวัฒน์                  จังหวัดนครปฐม           

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายเอกสิทธิ์  แก้วอำไพ                           จังหวัดนครปฐม 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายริปอง  กัลติวาณิชย์                            จังหวัดนครปฐม 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางศรีสกุล    วิบูลย์วงศรี                         จังหวัดนครปฐม 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์                            จังหวัดนครปฐม 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางราตรี   รุ่งทวีชัย                                 จังหวัดนครปฐม 

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางมะลิวรรณ วีระจิตต์                             จังหวัดนครปฐม 

 

 

 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาวจุฑามาส  รุจิตรตานนท์                  จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางต้องจิตร  โสมะภีร์                              จังหวัดสุพรรณบุรี         

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสาวโสภา  กาฬภักดี                            จังหวัดสุพรรณบุรี         

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายวิฑรย์   ทวีสุข                                   จังหวัดสุพรรณบุรี         

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางนงนุช  สวัสดิผล                                จังหวัดสุพรรณบุรี
 จังหวัดราชบุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายปรีชา  ทุติยาภรณ์                              จังหวัดราชบุรี

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายรุ่ง    แผ่นสุวรรณ                               จังหวัดราชบุรี   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสาวดลฤดี  ประโยชน์มี                         จังหวัดราชบุรี             

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางกฤษดา  อุทัยวัฒน์                              จังหวัดราชบุรี             

ประเภทสื่อทรอนิกส์

ระดับปฐมศึกษา

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจุฑาทิพย์  ชื่นบุญมา                          จังหวัดราชบุรี             

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางขวัญชีวา  ปัญญารัตนวงศ                    จังหวัดราชบุรี  

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายพิชิต  เรือนทองดี                              จังหวัดราชบุรี                              

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางกรรณิกา  สมบูรณ์                              จังหวัดราชบุรี             

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางนภาพร   ศิลปะประเสริฐ                      จังหวัดราชบุรี             

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางสุนันทา  สอนไว                                จังหวัดราชบุรี             

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี                               จังหวัดราชบุรี 

 

 


 จังหวัดอุทัยธานี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายกลม  เจียมเจือจันทร์                          จังหวัดอุทัยธานี  

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางปราณี    วีระสะ                                  จังหวัดอุทัยธานี  

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจุไรรัตน   เกษศิลป์                            จังหวัดอุทัยธานี

  จังหวัดตราด 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายจำฤทธิ์  คงอุดม                                จังหวัดตราด

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายจิรพงษ์  ปูวภิรมย์                              จังหวัดตราด

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางกฤษณา  พยาเวช                              จังหวัดตราด              

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายวรพจน์  ตรีรัตน์ฤดี                             จังหวัดตราด              

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางกัญญา  มุสิกา                                   จังหวัดตราด              

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางอัชญา  ศรีนาราง                                จังหวัดตราด              

 

 

 จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายอัมพร  สุวรรณจันทร์                          จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 จังหวัดสระแก้ว 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายกัณฑ์อเนก   เริงกิจ                            จังหวัดสระแก้ว

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางธนาพันธ์ ศรีอุบล                                จังหวัดสระแก้ว 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางราตรี  ทารัตน์                                    จังหวัดสระแก้ว   

 


 จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางกัญพิมา  เชื่อมชิต                              จังหวัดเพชรบุรี  

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายพรไพสร คนมี                                  จังหวัดเพชรบุรี  

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางยุวนิตย์  เชื้อนิล                                จังหวัดเพชรบุรี  

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางลอดหล้าดาวดี  บุญฤทธิ์มนตรี              จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางณิชชา  ชันแสง                                  จังหวัดเพชรบุรี                   

 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายณรงค์  ยอดปรีชา                               จังหวัดเพชรบุรี                  

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสันธิฌา  ศิริวงษ์                                จังหวัดเพชรบุรี  

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางกระสินธุ์  ตงฉิน                                จังหวัดเพชรบุรี  

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางอุดมลักษณ์  ชูปานกลีบ                      จังหวัดเพชรบุรี  

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางพรมิพย์  นุเวศวงษ์กมล                       จังหวัดเพชรบุรี 

  จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาวสุธิดา  แบบเจริญ                          จังหวัดปราจีนบุรี

  จังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางเพ็ญศรี  ชิตสกุล                                จังหวัดสิงห์บุรี

       จังหวัดชลบุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางคนึง  สายช่อฟ้า                                จังหวัดชลบุรี              

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางขวัญจิตต์  บุญเกิด                             จังหวัดชลบุรี              

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายสายัณห์  อนันตชาติ                           จังหวัดชลบุรี              

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางจิตจงกล  กองพล                              จังหวัดชลบุรี              

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายอุดม  เจริญงามทรัพย์                         จังหวัดชลบุรี    

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาพิณ  มูลอุดม                                 จังหวัดชลบุรี              

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางบัวแก้ว  สุกใส                                    จังหวัดชลบุรี              

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสาวพรเทียน  ปักเกตุ                           จังหวัดชลบุรี    

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นายปุรเชษฐ์  รอดคำแหง                          จังหวัดชลบุรี    

 

 


 จังหวัดนครนายก 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางจินตนา  สิริสุทธิสาร                            จังหวัดนครนายก

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายทนงศักดิ์  รัตนไชย                            จังหวัดนครนายก    

  จังหวัดจันทบุรี 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางนิตยา  สุวจิตตานนท์                           จังหวัดจันทบุรี

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางพงษ์พิพัฒน์  นิลผาย                           จังหวัดจันทบุรี

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางพีรญา  นิลผาย                                  จังหวัดจันทบุรี  

 

 


 จังหวัดสระบุรี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายณรงค์  ศิลปาภรณ์                             จังหวัดสระบุรี            

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายอเนก  ฤทธิบุตร                                จังหวัดสระบุรี   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางชุติกาญจน์  ทองพานิช                       จังหวัดสระบุรี 

 

 
 จังหวัดปทุมธานี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางอำไพพรรณ  ไฝดี                              จังหวัดปทุมธานี 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสุทธิกาญจน์  ดิษฐระหาญ                    จังหวัดปทุมธานี

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางมณฑา  นิลหยก                                 จังหวัดปทุมธานี 

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางณภัทร์พรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร               จังหวัดปทุมธานี

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางหมายใจ  จิตตรีธรรม                           จังหวัดปทุมธานี 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางเสาวภา  สุรเวช                                  จังหวัดปทุมธานี      

 ระดับอุดมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        ผศ. วันดี  สุขสงวน                                  จังหวัดปทุมธานี   

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสาววิจิตรา  เจริญรอด                          จังหวัดปทุมธานี 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางสาวปิยะธิดา  เยาวลักษณ์โยธิน             จังหวัดปทุมธานี          

 

 

 


 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 


 จังหวัดนครราชสีมา 

 ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสุรวุฒิ  ปานเพชร                               จังหวัดนครราชสีมา

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายชนะ  ครึบกระโทก                              จังหวัดนครราชสีมา      

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล                             จังหวัดนครราชสีมา 
 
2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางรัชนีนาฏ  ทินราช                               จังหวัดนครราชสีมา      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช                            จังหวัดนครราชสีมา      

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        ดร.จันทร์  ติยะวงศ์                                  จังหวัดนครราชสีมา     

  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางรังสี  สุนทรรักษา                               จังหวัดบุรีรัมย์

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนคำ                        จังหวัดบุรีรัมย์   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางพูนศรี  ผ่านสำแดง                              จังหวัดบุรีรัมย์   

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     ดร.จารีรัตน  ปรกแก้ว                               จังหวัดบุรีรัมย์   

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายชัยวัฒน์  ปิลวาสน์                             จังหวัดบุรีรัมย์   

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางศิรินาถ  นัยศิริธนาวงศ์                        จังหวัดบุรีรัมย์    

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายสัทธา  มีอ่อง                                   จังหวัดบุรีรัมย์             

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางอารียา  ฦาชา                                    จังหวัดบุรีรัมย์             

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสาวสุมาลี  คงสอดทรัพย์                      จังหวัดบุรีรัมย์             

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์                            จังหวัดบุรีรัมย์             

 

 

 จังหวัดขอนแก่น 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายนิรันดร์  กาทอง                                 จังหวัดขอนแก่น    

  จังหวัดมหาสารคาม 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายยศ  เหล่าอัน                                    จังหวัดมหาสารคาม

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายจักรพล  แสนเมือง                            จังหวัดมหาสารคาม      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายบรรหาร  สุขขี                                  จังหวัดมหาสารคาม      

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางกาญจนา  ศรีพระนาม                         จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายพิชิต  ชินกร                                     จังหวัดมหาสารคาม 
    

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางพิกุล  โพธิ์ศรี                                    จังหวัดมหาสารคาม      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางเมตตาจิต  ศรีทรัพย์                            จังหวัดมหาสารคาม      

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางวิไล  รัตนทิพย์                                  จังหวัดมหาสารคาม      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นายอภิชาติ สุระคาย                               จังหวัดมหาสารคาม      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายนิติพันธ์  หารศรีภูมิ                            จังหวัดมหาสารคาม      

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางมยุรา  พรมอ้วน                                 จังหวัดมหาสารคาม      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางเสงี่ยม  รัชตเวชกุล                            จังหวัดมหาสารคาม    

 

 


 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายชำนาญ  โต่นวุธ                                จังหวัดร้อยเอ็ด  

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางรุ้งตะวัน  พลเยี่ยม                              จังหวัดร้อยเอ็ด            

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางรุ่งรัตน์  สุขแสง                                 จังหวัดร้อยเอ็ด            

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นายชัยสิทธิ์  มังคะวัฒน์                           จังหวัดร้อยเอ็ด  

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางฉวีวรรณ  ไพรินทร์                             จังหวัดร้อยเอ็ด  

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชัย                         จังหวัดร้อยเอ็ด  

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายสรวิชญ์  บุตรพรม                             จังหวัดร้อยเอ็ด

  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นายอุดมศักดิ์  เพชรผา                            จังหวัดศรีสะเกษ

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางนันทพร  เสนสม                               จังหวัดศรีสะเกษ          

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายสมพร  เทพขันธ์                               จังหวัดศรีสะเกษ          

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นายวิชัย  มะโนมัย                                 จังหวัดศรีสะเกษ          

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสยามนต์  บุญชิต                               จังหวัดศรีสะเกษ          

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายศตภิษัช  ไกรษี                                 จังหวัดศรีสะเกษ          

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายตระกูล  บุญชิต                                 จังหวัดศรีสะเกษ          

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางสุวัลยา  โสพัฒน์                               จังหวัดศรีสะเกษ          

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                      นางสาวบังออน  จุลพล                            จังหวัดศรีสะเกษ          

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                      นายปัญญา  พลสมบัติ                             จังหวัดศรีสะเกษ          

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                      นางปรเมษฐ์  สีหะวงศ์                             จังหวัดศรีสะเกษ     

  จังหวัดนครพนม 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางปรียาภรณ์  หงษ์โต                            จังหวัดนครพนม

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายภานุวัฒน์  แสงสว่าง                           จังหวัดนครพนม 

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายวีระ  ดีแนบเนียน                               จังหวัดนครพนม          

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางแสงจันทร์  ขอดเมชัย                         จังหวัดนครพนม          

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางจันทิพา  แสนเมืองชิน                         จังหวัดนครพนม 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางกัญจนา  สุริยนต์                               จังหวัดนครพนม          

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางศลิษา  ผลาจันทร์                             จังหวัดนครพนม       

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางพิมพ์ใจ  อินาลา                                 จังหวัดนครพนม 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางสวรรญา  ศรีอาจ                                จังหวัดนครพนม          

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายอุดม  สิริ                                         จังหวัดนครพนม          

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางวารุณี  ปิ่นมุณี                                   จังหวัดนครพนม          

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางปริชาติ  ชาชุมวงศ์                              จังหวัดนครพนม       

  จังหวัดหนองบัวลำภู 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางดารา  เรืองแสง                                  จังหวัดหนองบัวลำภู      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางละเอียด  ปู่หลุ่น                                 จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา      

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางอภิญญา  ภักดีพล                               จังหวัดหนองบัวลำภู      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์                          จังหวัดหนองบัวลำภู      

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางละเอียด  สุรวิทย์                                จังหวัดหนองบัวลำภู      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์                                จังหวัดหนองบัวลำภู      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายธีรวัจน์  ชัยมา                                   จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 


 จังหวัดสุรินทร์ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายพงษ์ศักดิ์  สนโศรก                            จังหวัดสุรินทร์

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร                         จังหวัดสุรินทร์   

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายสามล  ทองดี                                    จังหวัดสุรินทร์            

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางการณิก  วรรณุปถัมภ์                           จังหวัดสุรินทร์

  จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายจักรพันธ์  จันทะสิงห์                           จังหวัดอุบลราชธานี

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางดอกคูณ  วงศ์วรรณวัฒนา                    จังหวัดอุบลราชธานี      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสาวประยงค์  ขาววงศ์                         จังหวัดอุบลราชธานี      

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางคำเพ็ชร  สายงาม                              จังหวัดอุบลราชธานี      

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางไพจิตร  ก้อนด้วง                                จังหวัดอุบลราชธานี              จังหวัดสกลนคร 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางแก้วตา  ภู่สุวรรณ์                                จังหวัดสกลนคร 

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายสุเมธ  อัคพิน                                    จังหวัดสกลนคร           

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางออมสิน  เถายะบุตร                            จังหวัดสกลนคร           

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     นางสำเนียง  ไวยารัตน์                             จังหวัดสกลนคร           

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับปฐมวัย 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางกิติมา  ศิริบุตร                                   จังหวัดสกลนคร    

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางวันเพ็ญ  จำปาสี                                  จังหวัดสกลนคร           

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางสุภาพ  อำมุกคะ                                 จังหวัดสกลนคร           

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางสาวขวัญจิต  วงศ์ประทุม                      จังหวัดสกลนคร           

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางปัญจารา  ซาหิน                                 จังหวัดสกลนคร            จังหวัดอำนาจเจริญ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางวิจิตร  ญาติเจริญ                                จังหวัดอำนาจเจริญ      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางละออ  ช่วงชิง                                   จังหวัดอำนาจเจริญ      

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นายเกษมศักดิ์  ดอกผึ้ง                            จังหวัดอำนาจเจริญ      

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                     จ.ส.ต.วิภูชัย  คำแดง                               จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับประถมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายกุศลวัฒน์  แก่นบุตร                           จังหวัดอำนาจเจริญ

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นางวไลพร  ศรีภิรมย์                               จังหวัดอำนาจเจริญ

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางวิจิตรา  ทัพซ้าย                                 จังหวัดอำนาจเจริญ

 ระดับมัธยมศึกษา 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายสมพร  เงาแจ้ง                                  จังหวัดอำนาจเจริญ      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายศักดิ์ระพี  ศรีภิรมณ์                           จังหวัดอำนาจเจริญ

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     นางสุริศา  คณะรูป                                  จังหวัดอำนาจเจริญ      

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางกีรติ  สายสิงห์                                   จังหวัดอำนาจเจริญ      

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                    นางสาวสายฝน  พูนผล                             จังหวัดอำนาจเจริญ

3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                    นางพรรธิรา  ได้พึ่ง                                  จังหวัดอำนาจเจริญ      

4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม                    นางสุจิตรา  สิงห์ทอง                                จังหวัดอำนาจเจริญ      

  จังหวัดยโสธร 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางมณีรัตน์  ปรินายวนิชย์                         จังหวัดยโสธร

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางสุเทศ  ประชุมพันธ์                             จังหวัดยโสธร

  จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายพรชัย  มีทอง                                    จังหวัดชัยภูมิ

  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายศิลปะชัย  ซื่อตรง                              จังหวัดกาฬสินธุ์

2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     นายภาคิน  ภูจอมนิล                               จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  จังหวัดเลย 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นายอารีชน  สอนผึ้ง                                 จังหวัดเลย

  จังหวัดอุดรธานี 

ประเภทผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.       รางวัลชนะเลิศ                                        นางอุรา  กองจันทร์                                 จังหวัดอุดรธานี

  จังหวัดบึงกาฬ 

ประเภทสื่อทรอนิกส์

 ระดับปฐมวัย 

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางรุ่งนภาภรณ์   สีทะ                              จังหวัดบึงกาฬ

ประเภท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ และ 5

1.       รางวัลชนะเลิศ                                       นางเจียมใจ  รุ่งเรืองวงศ์                            จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

ประกาศ  ณ วันที่  31  สิงหาคม  2555 

 

 

 

(นายวิบูลย์  คงมั่น)

รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559 article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกโครงการสินเชื่อพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2558 article
ประกาศ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน สมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2558 article
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2558 article
ประกาศ : ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 article
เลื่อนระยะเวลาการส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ปี 2557 article
ประกาศ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 article
ประกาศ: หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการออมเงิน article
ประกาศ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน โครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2557 article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปี 2556 article
ประกาศผลรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี 2556 article
ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 article
ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
ที่อยู่ :  เลขที่ 128/1  เขต : ดุสิต  แขวง : ดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10300
เบอร์โทร : 02-3560105     โทรสาร :  02-2824146
อีเมล : soonteacher@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tdc.go.th.