dot dot
dot
dot
dot
dot
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ภารกิจ หน้าที่

 

 1. แก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาชีวิตครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
 4. ศึกษาวิจัย กำกับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ประกอบวิชาชีพทาง           
 5. การศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและโครงการพัฒนาชีวิตครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาดำเนินการเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการของสำนักงาน
 6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายวัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภาวะหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน มีวินัยทางการเงิน
 2. ลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 4. สังคมได้รับประโยชน์จากคุณภาพการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การศึกษาของประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

เป้าหมาย 
   

        ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
ที่อยู่ :  เลขที่ 128/1  เขต : ดุสิต  แขวง : ดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10300
เบอร์โทร : 02-3560105     โทรสาร :  02-2824146
อีเมล : soonteacher@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tdc.go.th.