dot dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.

เลื่อนระยะเวลาการส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ขอรับทุนการศึกาาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ปี 2557icon

ประกาศ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557icon

ประกาศ: หลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการออมเงินicon
image
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557icon
More...
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
More...

การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันความเสี่ยงโครงการพัฒนาชีวิตครู(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น

More...
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกันความเสี่ยงโครงการพัฒนาชีวิตครู(ภาคใต้)icon

จากวันที่ 16 มี.ค 2555 จ.นครศรีธรรมราชเป็น 28 มี.ค.2555 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

More...
ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู ปี 2555icon

  ด้วยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4,700,000 บาท ให้ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตครู..... 

More...


ครูไทยเพื่อประชาชนicon

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ

More...
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
ที่อยู่ :  เลขที่ 128/1  เขต : ดุสิต  แขวง : ดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10300
เบอร์โทร : 02-3560105     โทรสาร :  02-2824146
อีเมล : soonteacher@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tdc.go.th.